Homepagina > Autres langues > Ons Handvest

Ons Handvest

zondag 20 februari 2011

Alle versies van dit artikel: [Deutsch] [English] [Español] [français] [Nederlands] [Português do Brasil]

Wie zijn wij?

JIM is ontstaan uit de ontmoeting van zes personen. Vriend(inn)en. Kameraden. De meesten onder ons zijn geen professionele journalisten. Sommigen zijn leerkrachten, anderen werken voor vakorganisaties, in de privésector of zijn werkloos. Voor velen is dit journalistiek avontuur iets nieuws. Het groeit uit een vaststelling en zorg om de toestand van de media: conformistische gedachtegang, zwakke redeneringen en analyses, vleierij ten opzichte van de macht en het economisch systeem. Deze vaststelling heeft er ons toe geleid een informatiesite in het leven te roepen en er ons vastberaden aan toe te wijden.

Wat is ons project?

JIM is een onafhankelijke, nauwgezette, geëngageerde en volksgezinde informatiesite.

Onafhankelijk:

Om het mediaconformisme tegen te gaan streven wij naar een andere aanpak van de actualiteit: kritisch, tegen de overheersende ideologieën in en met aandacht voor aspecten en evenementen die in de grote media ingekort of genegeerd worden. Teneinde deze intellectuele onafhankelijkheid te kunnen waarborgen, worden wij noch door reclame gefinancierd, noch door enige (privé of openbare) groep die enigszins druk zou kunnen uitoefenen wat betreft de inhoud van de artikels en reportages. Wij werken met eigen middelen. De auteurs die deelnemen aan het project worden niet betaald.

Nauwgezet:

Wat betreft de vorm, vereist de nauwgezetheid veelvuldige bronnen aan te halen, te controleren en te vergelijken, alsook de getuigenissen waarheidsgetrouw te berichten en het privéleven te respecteren. Verder komen wij op voor een aanpak van de actualiteit die gebaseerd is op wetenschappelijke nauwgezetheid – of wetenschappelijk materialisme – namelijk het combineren van twee houdingen: interesse voor de feiten zelf en een strikt wetenschappelijke methode. Dit standpunt impliceert het verwerpen van ieder argument dat te maken heeft met de verbeelding of met een geestelijke interpretatie van de wereldgeschiedenis en -evolutie. Onze definitie van de nauwgezetheid kadert ook in een geest van “intellectuele zelfverdediging” [1] tegenover allerlei manipulaties in politieke, economische, journalistieke en andere redeneringen, zij het in de woordenschat (gevoelswaarde, vaagheid, verbloeming…), retoriek (beroep op autoriteit, veralgemeningen, valse dilemma’s, verwarring tussen verband en oorzakelijkheid…) of cijfers (peilingen, grafieken…).

Geëngageerd:

Eerst en vooral een opheldering. Objectief journalisme is een mythe. In tegenstelling tot de gangbare mening is dat het geval bij geen enkele media. Naast de beïnvloeding en druk die zij uit diverse hoeken kunnen ondergaan in het kader van hun werk, zijn en blijven journalisten en hun hiërarchie deelnemers aan de maatschappij. Als dusdanig geven zij, willens nillens, een aantal waarden en redeneringen weer. Dat hun waarden conform de overheersende ideologie zijn, heeft niets te maken met “objectiviteit”. De keuze van het onderwerp, kopstuk, invalshoek, bronnen, woordenschat, afbeeldingen en uiteraard commentaar houdt een denkschema in, dat de verbeelding en de standpunten rechtstreeks beïnvloedt.

De bedoeling van deze site is dus niet een zogezegde objectiviteit na te streven. Wij wensen echter te benadrukken dat er voor ons geen sprake mag zijn de informatie te verdraaien. Integendeel, nauwgezetheid en intellectuele eerlijkheid zijn onze voornaamste bezorgdheden (zie vorig punt). Wij komen op voor een geëngageerde en kritische kijk op de informatie.

Dit engagement maakt geen deel uit van een eenvormig ideologisch kader. Verschillende politieke zienswijzen komen met elkaar in aanraking binnen JIM en zullen dat blijven doen. De specificiteit van eenieder weggommen is uitgesloten. De bedoeling is om samen te werken rond gelijkgerichte principes, die aan de basis liggen van onze redactielijn: gelijkheid, vrijheid, solidariteit, openheid, ecologie.
Onder gelijkheid verstaan wij de verwerping van iedere vorm van overheersing, uitbuiting of discriminatie, zij het economisch, sociaal (waaronder racistisch en seksistisch), nationalistisch of imperialistisch. Het gelijkheidsprincipe gaat gepaard met het vrijheidsprincipe, waaronder de vrijheid van meningsuiting, samenscholing, verkeer, seksuele geaardheid… Maar niet uitsluitend. Vrijheid betekent ook het recht op emancipatie en levenskeuzes. Het begrip van vrijheid is, onder andere, gebonden aan de verwerping van dogmatisme en autoritarisme, zowel op godsdienstig, politiek als economisch vlak. De solidariteit met de mannen en vrouwen die strijden voor vrijheid en gelijkheid maakt uiteraard deel uit van onze zorgen. Openheid: wij menen zeer waakzaam te blijven voor de gevaren van het etnocentrisme (waarbij een volk de eigen manier van leven en waarden beschouwt als superieur boven die van anderen), dat “bij ons” in Europa terug te vinden is onder de vorm van een verwesterde interpretatie van de actualiteit. De laatste jaren is het heel “trendy” milieubewust te zijn. Dit zou ons moeten verheugen. De analyse van economische en politieke redeneringen toont echter aan dat het vaak gaat om het geruststellen en behouden van consumenten en kiezers en niet om het systeem van de productievermeerdering, dat grotendeels aan de basis ligt van het milieubederf, in vraag te stellen.

De vrijwaring van deze principes betekent voor ons een veralgemeende kritiek op het kapitalistisch model, dat berust op ongelijkheden en geweld, dat armoede en uitsluiting veroorzaakt, dat het ecosysteem toetakelt en toch opgelegd wordt als enige “leefbare” oplossing. De alomtegenwoordige kapitalistisch gezinde propaganda doet veel moeite om een slechte naam te geven aan iedere tegengestelde kritiek: “uit een ander tijdperk”, “onrealistisch” of zelfs “gevaarlijk”. Zo onderhouden zij een gevoel van onmacht en lijdzaamheid onder de bevolking. Diegenen die zich toch verzetten stellen zich bloot aan gewelddadige repressie.

Volksgezind:

Met het oog op een brede verspreiding, is het voor ons fundamenteel de informatie zo toegankelijk mogelijk te maken. Wetenschappelijke gegevens moeten binnen het bereik van het grote publiek gebracht worden, zodat iedereen deze kan begrijpen en overnemen als instrument voor analyse, kritiek en strijd.

Rol en wijziging van het handvest

De principes aangehaald in dit handvest vormen de basis van de redactielijn van JIM. Zij dienen als verplichte referentie voor het Redactiecomité dat de artikels selecteert voor publicatie online. Deze principes liggen vast en kunnen niet in vraag gesteld worden. Ze kunnen echter aangevuld of verduidelijkt worden na verloop van tijd. Iedere wijziging van het handvest vergt een unanieme beslissing van de leden van het Redactiecomité.

vertaling/traduction : Hans C

Opmerkingen

[1Verwijzing naar “Petit cours d’autodéfense intellectuelle”, van Normand Baillargeon (Lux Éditeur, 2005, 2006), die zelf deze uitspraak heeft overgenomen van Noam Chomsky.

SPIP | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0